วิธีการติดตั้ง Roof Rack แบบ ไม่มี Roof Rail

ใช้วิธีการเกี่ยวขอบหลังคา